Enkla och stärkande övningar med gummiband

Postat av SeaSportal communications den 17. Mai 2024

Här delar vi med oss av några enkla gummibandsövningar som ger dig mångsidig träning och som kan minska risken för skador i ditt arbete. Videon kommer från vår samarbetspartner Health Competence. 


Som specialist inom fysisk träning och idrottsmedicin har fysioterapeuten Anna Ek stenkoll på rörelseövningar. I detta klipp guidar hon oss genom sex olika övningar med gummiband. Perfekt pass för dig som behöver en kort rörelsepaus under arbetsdagen.


2 Kommentarer

Tabellerna uppdaterade - Updated tables

Postat av SeaSportal communications den 9. Apr 2024

Kära användare,

Vi uppmärksammade nyligen att poängreglerna för Sports League 2024 och Office League 2024 var inställda felaktigt. Inställningen att dela den ackumulerade lagpoängen med minimum fem deltagare hade tyvärr försvunnit vid årsskiftet.

Nu har vi rättat det, vilket innebär att tabellen kastats om en hel del. Vi förstår verkligen att det känns trist för den som legat i toppen ett tag, men ”rätt” måste vara ”rätt” och vi behöver följa de regler vi satt upp. Det är trots allt så att det ska löna sig att få med sig flera lagmedlemmar på träningsresan.

Hursomhelst ber vi om ursäkt för att det skett och att vi inte uppmärksammat det tidigare.

Hälsningar, SjömansserviceDear user,

We recently noticed that the rules for calculating the teams score in Sports League 2024 and Office League 2024 were set incorrectly. The setting to divide the accumulated team points with a minimum of five participants had unfortunately been lost at the turn of the year.

Now it is corrected, which means that the table has changed a lot. We truly understand that it feels bad for those who have seen their teams in the top for a while, but we had to make it right, to follow the competition rules. After all, it should pay off to gather more team members on the training journey.

I any case, we apologize that it happened and the we didn’t take notice earlier.

Best regards, The Swedish Seamen’s ServiceHälsobrev februari

Postat av SeaSportal communications den 15. Mar 2024

Hitta och behålla träningsmotivationen – expertens 3 bästa tips

Att ständigt hålla träningsmotivationen på topp är en utmaning för de flesta av oss. Entusiasmen kommer och går och det kan kännas svårt att hålla fast vid den under en längre tid. Men hur kan man tänka för att få hållbarhet och varaktighet i sin träning livet ut?

Karin Weman är universitetslektor, fil. dr. i psykologi och expert inom motivationspsykologi. I månadens hälsobrev ger hon sina 3 bästa tips för hur du kan öka din egen motivation till hållbara hälsobeteenden.

 1. Bestäm själv – undvik borden och måsten

Många gånger gör vi människor saker för att antingen undvika eller uppnå något. Kanske vill vi gå ner i vikt eller bygga mer muskler. Det händer då att vi fokuserar på ”borden och måsten” i stället för att fokusera på det som verkligen driver vår motivation under en längre tid; d.v.s. nyfikenhet, utmaningar och saker vi själva tycker är roligt.

När du själv får bestämma eller avgöra vad som känns lagom stimuleras din motivation och det blir lättare för dig att behålla en god vana.

2. Hitta ditt “varför”

För att bygga motivation behöver du komma underfund med varför du vill göra en förändring. Ditt varför ska komma från dina inre övertygelser. Det kan till exempel vara för att “slippa smärta så jag kan delta i aktiviteter som får mig att må bra” eller “få mer kraft och energi så att jag kan känna mer glädje och inspiration i livet”.

Ditt varför behöver vara något som är betydelsefullt och som har en känslomässig koppling till dig. Fokusera på de saker som är meningsfulla för dig och som kan leda till ditt mål utan att känna att du borde eller måste.

 3. Var flexibel och anpassa

Anpassa dina aktiviteter när förutsättningarna i vardagen förändras (vilket de ju alltid gör över tid). Livet ändras och likaså bör dina hälsosamma vanor. En plan är bara en plan. Du har inte misslyckats bara för att du justerar eller anpassar dina planer eller aktiviteter. Livet förändras ständigt och då måste man också anpassa sig efter förutsättningarna.


Få fart på träningsrutinen

Låt säga att du har bestämt dig, du har hittat ditt varför och du anpassar, men du får ändå inte till det. Vad är då nästa steg? Health Competence hälsovetare Lisa Jonsson ger sina bästa råd om hur du kan få fart på träningsrutinen.

Lura hjärnan – de 10 sista minuterna

Visste du att hjärnan lägger oproportionerligt mycket vikt vid hur vi upplever slutet av våra träningspass, och de delar som vi upplever som allra jobbigast? Nu när vi vet det kan vi kapa de delar som vi upplever som allra tuffast, vi kommer ändå att få resultat och se även till att de sista 10 minuterna är sköna och/eller roliga. Det ökar chansen för att vi ska vilja träna igen.

Musik och miljö

Hur vi upplever ett träningspass är också beroende på miljön som träningen utförs i och vad vi hör. Musik kan göra att vi upplever ett pass som mindre ansträngande om vi bara får lyssna på passande musik. Så, på med bra musik i lurarna och ge dig ut i en miljö som du tycker om.

Påminn dig själv (och andra)

Många av oss har en tendens att glömma bort våra fina mål och intentioner. Det är lätt hänt bland vardagens alla rutiner och måsten. Påminn dig själv genom att planera in det du vill få gjort i kalendern.

Kanske kan du lägga in en motiverande bakgrundsbild på mobilen? Eller varför inte planera in din träning med en kompis? Då är det svårare att både glömma och skippa träningen.
How to stay motivated to exercise – 3 effective tips from the expert

Keeping the motivation for exercise at a constant peak is a challenge to many of us. The enthusiasm comes and goes, and it can be difficult to hold on to it for a longer period of time. But what can we do to achieve sustainability and durability of a healthy lifestyle?

Karin Weman has a Ph.D. in psychology, and is an expert in motivation psychology. In this month's health post, she brings her top 3 tips on how to increase your own motivation to exercise and keep healthy.

1. You decide! Avoid shoulds and musts

We humans often do things in order either to avoid something or to achieve something. Maybe we want to lose weight or build more muscle. That leads to us focusing on "shoulds and musts" instead of focusing on what really drives our motivation over a long period of time; which is curiosity, challenges, and things we think is fun or meaningful.

When you get to decide what feels realistic and stimulating, your motivation is encouraged, making it easier for you to maintain a good habit.

2. Identify your "why"

To build motivation, you need to figure out why you want to make a change. Your why is something that should come from your inner beliefs. It could be, for example, to "avoid pain so I can participate in activities that make me feel good" or "gain more strength and energy so I can feel more joy and inspiration in my life."

Your why needs to be something meaningful and emotionally connected to you. Focus on meaningful aspects that align with your goal, without a sense of obligation.

3. Be flexible and adapt

Adapt your activities when your daily surroundings change (as they always do over time). Life changes – and so should your healthy habits. A plan is just a plan. You haven't failed just because you adjust or adapt your plans or activities. Life constantly changes, requiring you to adapt your plans accordingly.


Kickstart your exercise routine

Let's say you've made up your mind, you've found your “why”, and you're trying to be flexible, but it's still not working out. What's the next step? Health expert Lisa Jonsson shares her best advice on how to stick to your exercise routine.

Trick your brain – the last 10 minutes

Did you know that the brain disproportionately emphasizes how we experience the end of our workout sessions and the parts we find most challenging? Now when we know this, we can actively cut off the parts we find most challenging, we will still get results, and ensure the last 10 minutes are enjoyable and/or fun. This increases the likelihood that we'll want to work out again soon.

Music and environment

How we experience a workout is also depending on the environment where the exercise takes place and what we hear. Music can make us perceive a session less tough if we just listen to music we like. So, put on some good music in your earphones and head out to an environment that you enjoy.

Remind yourself (and others)

It’s so easy to forget those nice goals and intentions among all our daily routines and must-do’s. Remind yourself by scheduling in your calendar what you want to get done. You could also set a motivational background on your phone as a reminder or why not plan your exercise with a friend? Then it's harder both to forget and skip the workout.

Keep up the good work and remember; every move counts!

 


Copyright 2024 Health Competence. Alla rättigheter reserverade.Testa nya appen "Active At Sea"

Postat av SeaSportal communications den 6. Mar 2024

Vi har glädjen att kunna meddela att du som använder SeaSportal nu istället kan använda appen Active At Sea, för att nå din träningsdagbok, dina vänner och tävlingstabeller. Med appen blir det ännu enklare att logga din träning och kanske ökar det chansen för att dagens tänkta träningspass blir av. ;-)

Oavsett, är du varmt välkommen att testa!

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter gällande appen eller något annat gällande SeaSportal.


Active At Sea finns att ladda ned i både App Store och i Google Play. 


2 Kommentarer

Välkommen till motionsåret 2024!

Postat av SeaSportal communications den 23. Feb 2024

Här kan du läsa vår inbjudan till motionsåret 2024, med regelverk
och datum till Sjömansservice olika arrangemang.